Forklaring av feilmeldinger

Ved filimport

Nedenfor finner dere feilmeldinger som kan dukke opp på feillisten ved filimport. Produkter som feiler vil ikke bli oppdatert i databasen. Rett feilen og last opp filen på nytt.

Artikkel_Type har feil format (1)

Sjekk at felt 8, Artikkeltype, er fylt ut med godkjent alternativ (F, D, T, S, M eller P)

EAN_Art_No har feil format (0)

EAN/GTIN, felt 4, tilfredsstiller ikke kravene. Kodabas støtter GTIN-8 (EAN-8), GTIN-12(UPC-A), GTIN-13 (EAN-13), GTIN-14. Vær nøye med å inkludere eventuelle ledende nuller.

Fargenr eller fargenavn må være utfylt for varegruppe 0

Varegruppe, felt 12, er ikke fylt ut. Krav til utfylling av fargefelt avhenger av hvilken varegruppe som er benyttet og trenger derfor ikke nødvendigvis å fylles ut.

Fargenr eller fargenavn må være utfylt for varegruppe 423

For enkelte varegrupper (gruppe 4 og deler av 3) er det krav til utfylling av fargenummer (felt 22) eller fargenavn (felt 23). Varegruppe 423 krever at fargenummer eller -navn fylles ut.

F-Pak skal være definert. Finner ikke F-Pak.

F-pak må være registrert før registrering av D-pak. Sjekk derfor at tilhørende F-pak er korrekt utfylt.

Gavepakke har feil format (1)

Felt 47 (Gavepakke) må fylles ut. 1=JA, 0=NEI

GLN Lok.Nr Leverandør har feil format (0)

Felt 3, Hentested, er trolig fylt ut feil.

GTIN Art.Nr EANNR feil (3)

GTIN/EAN (felt 4) er feil. Sjekk at alle sifre i GTIN er riktig registrert og vær spesielt oppmerksom på ledende nuller.

GTIN Art.Nr er allerede registrert med en annen pakningstype.

Det er ikke tillat å registrere samme GTIN med to forskjellige Artikkeltyper (Felt 8). Dersom artikkeltype er lagt inn feil i utgangspunktet, må det endres direkte på web. Endring av Artikkeltype kan ikke gjøres i ordinær filoverføring.

GTIN Art.Nr er allerede registrert med et annet artikkel nummer.

Hvert GTIN kan bare registreres en gang fra hver leverandør. Dersom varenummeret skal endres, må det gjøres direkte på web. Endring av varenummer kan ikke gjøres i ordinær filoverføring.

GTIN Art.Nr er allerede registrert som 084002667532

Vær obs på ledende nuller! GTIN må legges inn nøyaktig slik det står trykket på produktet – med det riktige antall ledende nuller. Dersom varen opprinnelig er lagt inn feil, må varelinjen slettes og legges inn på nytt.

GTIN Art.Nr har feil kontrollsiffer. Er 4, skulle vært 5.

Her stemmer ikke kontrollsifferberegningen. Feilen kan ligge på et annet siffer enn selve kontrollsifferet. Sjekk derfor at hvert enkelt siffer stemmer med det som faktisk står på produktet.

Innhold_Enhet har feil format (1)

Felt 21 er fylt ut feil. Kun alternativene G, ML, KG, M, PAR, STK aksepteres. Andre tegn eller blankt felt vil bli avvist.

Innhold_Mengde har feil format (ikke et desimaltall)

Felt 20 (Innhold_Mengde) er et nummerisk felt, og kan derfor kun innehold tall.

Leverandør_Art_Nr har feil format (1)

Felt 5, artikkelnummer, må fylles ut.

Merke FGHIJK er ikke registrert

Felt 16. Merkenavnet er ikke opprettet i databasen. Send epost til Kodabas med beskjed om hvilket merkenavn og kortnavn (forkortelse på 4 tegn) som ønskes registrert.

Merke_Navn har feil format (1)

Felt 16, Merkenavn, må fylles ut.

One_Shot har feil format (1)

Felt 48 må fylles ut. 0=Standardvare, 1=Oneshot, 2= Lmtd produkt.

Parentproduct for produkttilknytning er ikke registrert

Mangler Parentprodukt i databasen. Opprett Parentprodukt eller fjern informasjonen i felt 61-Produkttilknytning på F-pak.

Prisendring fra dato må defineres når Grunnpris er endret.

Dersom Grunnpris skal endres, må også felt 26 Prisendring fra dato, endres. Settes til den datoen som ny pris gjelder fra.

Prisendring fra dato må defineres når Veiledende pris er endret.

Dersom Veiledende pris skal endres, må også felt 26 «Prisendring fra dato» endres. Settes til den datoen som ny pris gjelder fra.

Prisendring fra dato må være større enn tilgjengelig fra dato.

Sjekk datofelt og pass på at prisendring er samtidig eller etter tilgjengelig fra dato.

Produktnavn_Lang har feil format (1)

Kontroller felt 7 -Lev.produktnavn. Må fylles ut.

Produkttilknytning kan bare settes for F-pak

Felt 61, Produkttilknytning, skal bare fylles ut for F-pak som tilhører et mor-produkt. Ellers skal feltet stå blankt.

Re-aktivering av utgått vare krever tilgjengelig fra dato større enn dagens  dato.

Re-aktivering av et produkt kan aktiveres på web. Fjern utgår dato og legg inn ny tilgjelngelig fra dato fremover i tid.

Tilgjengelig fra dato har feil format (2) (00000000)

Kontroller felt 24. Dato må være gyldig og ha riktig format – ddmmaaaa.

Undermerke ABCDE er ikke registrert.

Undermerke (felt 18) er ikke opprettet i databasen. Send epost til Kodabas med hvilket undermerkenavn , og kortnavn (forkortelse på 8 tegn) du ønsker registrert.

Undermerke_Navn har feil format (1)

Undermerkenavnet (felt 18) i filen, stemmer ikke med hva som er opprettet i databasen.

Undermerkenr har feil format (1)

Undermerkenummer (felt 17) mangler, eller stemmer ikke med hva som tidligere er registrert.

Undermerkenummer 10305 er ikke registrert.

Det er lagt inn et nummer (10305) i felt 17 som ikke eksisterer. Sjekk filen at undermerkenummer og -navn er sammenfallende.

Utgår dato må være større enn tilgjengelig fra dato

Vær nøye med datofelt. En vare kan ikke utgå før den er tilgjengelig.

Varegruppe med nummer 0 er ikke for gavesett. Varen er markert som gavesett.

Her har leverandør lagt inn «1» i felt 47, men ikke lagt inn Varegruppekode (felt 12) som tilsvarer gavesett.

Varegruppe med nummer 0000 er ikke definert

Det er krav til utfylling av Varegruppe (felt 12) – sjekk at riktig kode er benyttet.

Varegruppe med nummer 101 er ikke for gavesett. Varen er markert som gavesett.

Her har leverandør lagt inn «1» i felt 47, men samtidig brukt en varegruppe (felt 12) som ikke hører til gavesett. Kontroller at feltene 12 og 47 samsvarer.

Varegruppe med nummer 170 er forbeholdt gavesett. Varen er ikke markert som gavesett.

Dersom det er lagt inn Varegruppe for gavesett (170) i felt 12, må felt 47 også indikere at det er gavesett (1=JA).

Denne feilen kan skyldes at en varelinje er kuttet, slik at systemet oppfatter det som en ny vare, uten GTIN. Vanligvis er det feil i fritekstfelt, hvor det er brukt spesialtegn eller semikolon. Det kan også være at det ligger flere linjer i filen som bare er delvis fylt ut, eller at filen som helhet inneholder flere kolonner eller tomme linjer enn systemet aksepterer.

Tips: Ctrl+End, vil vise siste celle i arket. Dersom den er langt unna de faktiske varelinjene, så må det slettes linjer/kolonner før filen kan lastes opp på nytt.